با توجه به بازسازی محل اتحادیه وفعالیت های انجام شده در اتحادیه ریاست محترم اتاق اصناف ایران وتهران جناب آقای فاضلی وهیئت رئیسه محترم از اتحادیه الکترونیک حفاظتی از محل اتحادیه در تاریخ ۱۹-۸-۹۵بازدید نمودند

 

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و تهران :
از مجموعه اتحادیه های تهران که به وظایف خود آشنا هستند و به حیطه  کاری خود تسلط دارند باید تشکر و قدردانی شود.
از اتاق آموزش اتحادیه نیز بازدید به عمل آوردیم،اتحادیه هایی که در راستای آموزش اقدام میکنند برای ما بسیار ارزشمند هستند.
اتحادیه حفاظتی و الکترونیکی تهران یکی از اتحادیه های فنی ماست که در بخش خدمات،تولید ثروت و تولید علم بسیار یاری رسان است.
از مجموعه اتحادیه های تهران که به وظایف خود آشنا هستند و به حیطه  کاری خود تسلط دارند باید تشکر و قدردانی شود.
از اتاق آموزش اتحادیه نیز بازدید به عمل آوردیم
علیرضا راسی، عضو هیئت مدیره اتاق اصناف ایران :
زحمات اتحادیه حفاظتی و الکترونیک تهران قابل وصف نیست؛ در نظر داشته باشید که اتحادیه‌ها بازوهای اتاق اصناف هستند و امیدوارم تمای اتحادیه‌ها در ارائه خدمات از اتحادیه حفاظتی و الکترونیکی تهران تاسی بگیرند.