مقدمتان رادر غرفه اتحادیه در نمایشگاه الکامپ گرامی می داریم.     سالنa31 غرفه ۲۱۵.  نمایشگاه بین المللی

اولین حضور اتحادیه الکترونیک وحفاظتی در نمایشگاه ا لکامپ ۱۳۹۶