احتراما، به پیوست تصویرنامه شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ اتاق اصناف ایران به همراه ضمائم پیوستی با موضوع اطلاع رسانی اهداء جایزه ملی کیفیت ایران به واحدهای تولیدی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.