موافقت نامه همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی با اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در زمینه صلاحیت حرفه ای به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ، این موافقت نامه با هدف برقراری ارتباط نزدیک تر با مراکز اشتغال و متولیان کسب و کار در حوزه تعمیرات تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی منعقد شد و طرفین با همکاری یکدیگر به سنجش و احراز صلاحیت حرفه ای متقاضیان در مشاغل هدف می پردازند.
در این سند همکاری که به امضای مدیرکل دفتر صلاحیت حرفه ای دانشگاه و رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران رسیده است بر مواردی چون احصاء شایستگی های شغلی، ‌طراحی و اجرای آزمون ها و صدور گواهینامه تاکید شده است.
از نکات دیگر این موافقت نامه، تشکیل کمیته های تدوین استانداردهای شایستگی شغل و سنجش و ارزیابی شایستگی می باشد که با حضور نمایندگان دانشگاه و اتحادیه برای همکاری مشترک و طی فرآیندهای لازم و مطابق دستورالعمل مربوط تشکیل می شود.