احتراما ،بدینوسیله تصویرنامه شماره ۰۲۲/۴۰/۶۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و ضمائم مبنی بر نیازسنجی مشاغل مورد نیاز در کارگاهها به پیوست جهت اطلاع و اقدام شایسته  ایفاد می گردد ، مقتضی است نتیجه اقدامات انجام شده را جهت انعکاس به سازمان مربوطه به اتاق اصناف تهران اعلام فرمائید