به پیوست تصویرنامه شماره ۱۳۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ اتاق اصناف ایران در خصوص همکاری با دادستانی انتظامی مالیاتی در راستای نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات مالیاتی کشور به پیوست ضمائم مربوطه جهت اطلاع ارسال می گردد.