به پیوست تصویرنامه شماره ۱۴۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ اتاق اصناف ایران در خصوص موضوع تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی برابر مفادنامه پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد./