از :معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ

به :اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران

موضوع نامه: ابلاغیه ضوابط جدید عمومی و اختصاصی صنوف

کلیه ضوابط عمومی و اختصاصی به پیوست در ذیل قابل مشاهده میباشد.