قابل توجه اعضا محترم

به اطلاع میرسد در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون نظام صنفی مبنی بر عدم درج آگهی تبلیغاتی واحدهای صنفی  بدون پروانه کسب .ازشما عضو محترم درخواست میشود در صورت مشاهده آگهی واحد های صنفی بدون پروانه کسب در روزنامه همشهری ودیگر جراید  مراتب را کتبا به اتحادیه اطلاع داده تا برابر مقررات اقدامات قانونی انجام شود

اتحادیه صنف الکترونیک وحفاظتی تهران