به اطلاع کلیه اعضای محترم اتحادیه  می رساند؛ آیین نامه اجرایی نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران، جهت اطلاع و رعایت مقررات مربوطه در پیوست قرار داده شده است .اتحادیه الکترونیک وحفاظتی