تصویر نامه شماره ۱۴۶۴۰/۰۶/۷ مورخ ۰۳/۱/۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره ۲۵۱۲۷۲/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست محترم دفترخدمات عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص تعدیل و اصلاح جریمه های نقدی مندرج در قانون نظام صنفی جهت آگاهی ارسال می گردد./