به صورت pdf نیز قرار داده شده است .

مبنای کسر از حق بیمه ۱۴۰۲