جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه با حضور نمایندگان سازمان فنی و حرفه ای تهران واهدا بخشی از تجهیرات آزمون رسته سیستمهای حفاظتی ودوربین مدار بسته از طرف اتحادیه به این سازمان