جلسه تعیین نرخ خدمات نصب دزد گیر اماکن با حضور جمعی از اعضا فعال در این حوزه در محل اتحادیه برگزار گردید.