برگزاری کلاس آموزش کامپیوتر در محل اتحادیه

بازدید مسئول آموزش اتاق اصناف از کلاس آموزشی اتحادیه الکترونیک وحفاظتی واهدا گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان توسط ایشان