با توجه به تغییرات صورت گرفته در فرآیند ترخیص کالا و الکترونیکی شدن درخواست ها  اتحادیه الکترونیک و حفاظتی در جهت آشنائی اعضا محترم با فرآیند جدید ترخیص کالا و آشنائی با نرم افزار اظهار از دور پنجره واحد، گمرک ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی با هماهنگی گمرک ایران نموده است.  لذا اعضا محترمی که ،مایل به شرکت در این کلاس می باشند می توانند با شماره  ۸۸۹۰۷۵۶۴ داخلی۲ آقای شاه محمدی جهت ثبت نام  اولیه اقدام نمایند.

اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران