سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران ، در مصلی امام خمینی برگزار گردید که در این راستا ریاست محترم اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران از نمایشگاه بازدید به عمل آوردند