اولین خانم نصاب سیستمهای حفاطتی ودوربین های مداربسته موفق به دریافت کارت نصابی از اتحادیه الکترونیک وحفاظتی تهران گردید با آرزوی موفقیت برای تمامی بانوان فنی کشور برای ایشان آرزوی موفقیت داریم