آخرین جلسه از دوره اول مقدماتی کلاس خانه های هوشمند

در این جلسه به هنر جویان شرکت کننده در کلاس  مدرک پایان دوره اهدا ش

همچنین از مهندس کاشف و مهندس پناهی  مدرسین دوره آموزشی با اهدا تقدیر نامه قدر دانی شد.