بازدید ریاست وقت اتاق اصناف تهران از اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران

 

بازدید ریاست وقت اتاق اصناف از اتحادیه

اولین همایش اتحادیه به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران

مرحوم رضا دستمالچی ریاست اسبق اتحادیه