این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشد:

۱-صادق فیض آبادی

۲-علیرضا زنجبیلی فرد

۳-امین رحیمیان

۴-رضا حسنی عقدا

کمیسیون آموزش اتحادیه الکترونیک