این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشد:

۱-صادق فیض آبادی

۲-سیدجلال حسینی

۳-یوسف کمالی زارع

۴-رضا حسنی عقدا