فهرست مطالب آموزشی کلاس  صوتی وتصویری
۱- الکترونیک پایه (نیمه هادیها)
۲-مدارات دیجیتال (گیت های منطقی)
۳-اصول کار گیرنده های آنالوگ (ATV)
۴-اصول کار نمایشگرهای (CRT)
۵-اصول کار گیرنده های دیجیتال (DVB)
۶-اصول کار گیرنده های جدید با نمایشگرهای مسطح (HDTV)و(UHDTV) و(SUHDTV)
۷-اصول کار نمایشگرهای جدید واجزا ومتعلقات آن وشناخت معایب پنلهای LCDوLED
۸-اصول کار نمایشگرهای پلاسما (PDP)
۹-اصول کار نمایشگرهای جدید (OLED)و(QLED)
۱۰-معرفی وشناخت انواع استاندارد های ارتباطی (HDMIوSPDIF ) ولوازم وپورت های موجوددر مین بردها
۱۱-معرفی وآشنایی با انواع پاور برد های تلویزیونهای LCDوLED
۱۲-تحلیل مدارات (POWER BOARD)بردهای پاور وعیب یابی وتعمیر انواع آن
۱۳-معرفی وآشنایی با انواع(MAIN BOARD )مین برد ها وتجزیه وتحلیل مدارات وعیب یابی آن
۱۴-معرفی وآشنایی با انواع مدارات مجتمع وآِ سی فلش(NAND (وحافظه (NVM)وغیره وپروتکل های مربوطه
۱۵-اصول کار وآشنایی با تلویزیون های هوشمند (SMART TV)
۱۶-اصول کار وآشنایی باسیستم هاوتجهیزات گیرنده های دریافت از ماهواره ها (DVB-S)
۱۷-اصول کار وآشنایی با سیستم های نظارتی وحفاظتی(CCTV) آنالوگ ودیجیتال (IPTV) وتجهیزات جانبی
۱۸-معرفی وآشنایی با سیستم های جدید خانه هوشمند (SMART HOME) وتجهیزات جانبی
۱۹-معرفی وآشنایی باسیستم های آنتن مرکزی آنالوگ (MATV)ودیجیتال (SMATV)
۲۰-معرفی وآشنایی با انواع سیستم های برق اضطراری (UPS)