آخرین جلسه از دوره اول مقدماتی کلاس خانه های هوشمند

در این جلسه به هنر جویان شرکت کننده در کلاس مدرک پایان دوره اهدا شد.
همچنین از مدرسین دوره آموزشی با اهدا تقدیر نامه قدر دانی شد.