پیش بینی دانشمندان بر این است که دیر یا زود ذخایر انرزی های فسیلی رو به پایان است وکشور ها نیز به دونبال روش ها برای جایگزینی برای آن می گردنند.

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.
درکشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و… استفاده از انرژی های نو مانند: انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.

مزیت های انرژی های تجدید پذیر و همچنین جهت گیری دولت محترم در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، اولویت بخشی به توسعه انرژی های تجدید پذیر را ضروری می سازد. در این میان باید توجه شودارتقا آگاهی شهروندان در خصوص مزایای انرژی های نو، مسیر توسعه انرژی های پاک در کشور را تسهیل خواهد کرد.اتحادیه الکترونیک با درک این موضوع و همچنین آموزش اعضا خود برای ایجاد شغلهای جدید با همکاری آکادمی انرژی های تجدید پذیر اقدام به برگذاری کلاس آموزشی رایگان در اتحادیه انجام داده است. شایسته است از آقای مهندس سجاد عبد اللهی ومهندس فرهاد به دلیل همکاری با اتحادیه برای برگذاری این کلاس ها تشکر کرد. با آرزوی موفقیت.