تصویرنامه شماره ۳۶۹۹۳-۱۴۰۰ص مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ رئیس شرکت شهرک های صنعتی تهران به همراه ضمائم مبنی بر واگذاری ۲۰ واحد کارگاهی در شهرک صنعتی خاوران از طریق مزایده عمومی به دارندگان مجوز فعالیت صنفی تولیدی معتبر منوط به نامه واگذاری از سوی اتحادیه مربوطه در زمینه فعالیت فلزی -ماشین سازی والکترونیکی و شیمیایی رده یک زیست محیطی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)واگذار نماید لذا مراتب جهت اطلاع رسانی لازم به واجدین شرایط برای بهره برداری ارسال می گردد.