باعنایت به همکاری اتاق اصناف وانحادیه الکترونیک وحفاظتی برای همیاری وافتخار کمک به زائران اربعین سالار شهیدان به اطلاع اعضا محترم میرساند چنانچه در این خصوص امادگی همکاری در غالب کمکهای نقدی وغیر نقدی را دارند با اتحادیه تماس بگیرند