احتراما،تصویر نامه شماره ۳۶۰۳ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۱ اتاق اصناف ایران به پیوست تصویر نامه شماره ۵۰۳۴۲/۶۰ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۱ معاون محترم تجارت وخدمات وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر لزوم ثبت تراکنشهای تجاری صرفا برای تجار عضو در سامانه جامع تجارت وهمچنین لزوم بارگذاری مجوز متناسب با نقش مورد درخواست جهت اطلاع رسانی به اعضای صنفی تحت پوشش ارسال می گردد.ضمنا یادآور میشود آن گروه از فعالین تجاری که سابقا در سامانه اداری کد نقش بوده اما فاقد مجوز می باشند حداکثر تا یک هفته فرصت دارند نسبت به ارائه مجوز اقدام نمایند در غیر اینصورت بعداز گذشت مهلت مقرراز فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب در سامانه ممانعت به عمل خواهد آمد./