بسمه تعالی

قابل توجه فعالین در رسته سیستمهای حفاظتی ودوربین های مدار بسته

اخیرا مشاهده گردیده که تشکل های غیر مرتبط با اتاق اصناف تحت عنوان اتحادیه شرکتهای فنی مهندسی الکترونیک وشبکه های ایمنی اقدام به فراخوان برای جذ ب فعالین در این حوزه نموده واقدام به صدور کارت عضویت می نمایند لذااتحادیه صنف تولیدکنندگان وتعمیرکاران تجهزات الکترونیکی و حفاظتی به اطلاع فعالین در این رسته می رساند که تنها مرجع قانونی ومعتبرصدور پروانه در این رسته اتحادیه الکترونیکی وحفاظتی می باشد وهرگونه عضویت در اینگونه تشکلها مجوز فعالیت صنفی برای آنان نبوده واتحادیه الکترونیک وحفاظتی طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور از فعالیت آنان جلوگیری کرده ومی تواند از طریق اداره محترم اماکن نسبت به پلمپ اینگونه شرکتها اقدام نماید.لذا از فعالین در این رسته دعوت میشود هرچه زودتر برای گرفتن پر وانه کسب از اتحادیه سیستمهای الکترونیکی وحفاظتی اقدام نمایند واز امتیازا ت داشتن پروانه کسب که مهمترین آنها قانون مند شدن در این رسته .امکان استفاده از نرخ مصوب .امکان استفاده از توافقات مالیاتی اصناف . شرکت در کلاس های آموزشی با همکاری سازمان فنی حرفه وگرفتن مدرک معتبرآن سازمان. امکان استفاده از مشاوره های رایگان اتحادیه در مسائل حقوقی ء صنفی ء بیمه ء مناقصات امکان استفاده از کارت شناسائی برای نصابان دوربین های مداربسته وسیستمهای حفاظتی و……… استفاده نمایند بدیهی است د ر صورت عدم مراجعه تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۴برای گرفتن پروانه کسب واحد صنفی غیر قانونی محسوب شده واتحادیه می تواند برابر ماده۲۷ قانون نظام صنفی کشورنسبت به پلمپ واحد های بدون پروانه کسب از طریق اداره محترم اماکن ناجا اقدام نماید