این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده و اعضا آن به شرح زیر میباشند:

۱-صادق فیض آبادی

۲-غلامحسین احمدی

۳-بهرام پیری اصفهانی

۴-فرشاد دولتی