این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده و اعضا آن به شرح زیر میباشند:

۱-غلامحسین احمدی

۲-بهرام پیری اصفهانی

۳-فرشاد دولتی