فرم دریافت کارت نصابی از اتحادیه به صورت pdf نیز قرار داده شده است.

دانلود فرم دریافت کارت نصابی