برگزاری دوره آموزشی با همکاری شرکت بتا صنعت ایلیا فعال در زمینه طراحی و تولید بردهای الکترونیکی سیستم های حفاظتی و امنیتی در محل اتحادیه