این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر می‌باشند:

۱- علی فتاحی دولت آبادی

۲-علیرضا منوچهری

۳-احسان مشکاتی