دریافت فرم رضایتنامه شریک به صورت pdf نیز قرار داده شده است.

دانلود فرم رضایت نامه در صورت داشتن شریک