مبلغ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال ۹۹

حداقل دستمزد کارگر عادی: ۶۱۱,۸۰۹ ریال

حق مسکن:   ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می شود)

خوار و بار: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۱ روزه: ۲۳,۹۶۶,۰۷۹ ریال

حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱,۶۷۷,۶۲۶ ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵,۵۱۲,۱۹۸ ریال

جمع کل حق بیمه : ۷,۱۸۹,۸۲۴ ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۰ روزه: ۲۳,۳۵۴,۲۷۰ ریال

حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱,۶۳۴,۷۹۹ ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵,۳۷۱,۴۸۲ ریال

جمع کل حق بیمه : ۷,۰۰۶,۲۸۱ ریال

این مقادیر برای حداقل دستمزد می باشد و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، ۳۰ درصد حقوق و مزایای، حق بیمه می باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است.