نامه شماره۳۱۴۶۲۶/۱۴۰۱ مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ اداره کل صنعت، معدن تجارت استان تهران در خصوص نحوه فرآیند تکمیل ثبت نام اطلاعات واحد های صنفی تولیدی در سامانه توانیران جهت اطلاع و اقدامات مقتضی ارسال می گردد./