احتراما ، به پیوست تصویر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۰ مورخ ۹۹/۱۱/۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اخذ عوارض تابلوها جهت بهره برداری و اعلام به واحد های صنفی بحضورتان ارسال می گردد.

شایسته است اعلام گردد مطابق آخرین دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری ،سازمان زیبا سازی شهرداری مستحق دریافت عوارض تابلو شناخته نگردیده است./