این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشند:

۱- علی فتاحی دولت آبادی

۲-علیرضا منوچهری

۳- احسان مشکاتی