این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشند:

۱- حمید امامی

۲- احسان مشکاتی