حضور ریاست اتاق اصناف تهران به همراه ریاست اتحادیه الکترونیک و حفاظتی در نوزدهمین نمایشگاه ایپاس

در این روز ریاست اتاق اصناف تهران به همراه هیئت همراه از غرفه های دارای پروانه کسب از اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران بازدید به عمل آوردند .