جلسه مهدس صادق فیض آبادی ریاست اتحادیه و مهندس فرشید جهانبخشی عضو هیئت مدیره اتحادیه با آقایان دکتر قدس – دکتر معصومیان و دکتر بزرگ زاده از مسئولان دانشگاه علمی و کاربردی پیرامون همکاری های مشترک