جلسه نرخ گزاری دستگاههای صوتی وتصویری برای سال۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ در محل اتحادیه برگزار گردید و مصوبات جدید در دست اقدام میباشد.