با توجه به نزدیکی  روزهای ارائه اظهار نامه مالیاتی  برای صاحبان کسب و کار به اطلاع میرساند مشاور مالیاتی اتحادیه روز های شنبه ویکشنبه خرداد در ساعات اداری آماده راهنمایی وپاسخ گویی به شما همکاران محترم میباشد.