احتراما، به پیوست تصویرنامه شماره ۶۳۵۸ مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۱ معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران در خصوص تقسیط مجدد بدهی های تبدیل به حال شده کارفرمایان به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد./