حتراما تصویر نامه شماره ۶۷۷۹۷/۹۵مورخ ۱/۸/۹۵ سازمان صنعت معدن تجارتاستان تهراندر خصوصبرنامه ریزی بعمل آمده مبنی بر برگزاری چهارمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده گان استانی به واحدهای تولیدی وخدماتی برترحامی حقوق مصرف کنندگان در سال جاری همانند سالیان گذشته برگزار میگردد لذا از اعضا محترمی که مایل به ثبت نام در همایش می باشند دعوت میشودبه آدرس های اینترنتی ذیل مراجعه وفرم مربوطه را تکمیل نمایند

www.teh.mimt.gov.ir

www.ahhmot.ir