این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده و اعضا آن به شرح زیر میباشد

۱-مجید دادگر

 

۲-هادی قهرمانزاده

 

۳-غلامحسین شفیعی

 

کمیسیون بازرسی اتحادیه