این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده و اعضا آن به شرح زیر میباشد

۱-مجید دادگر

۲-هادی قهرمان زاده

۳-حمیدرضاحسن زاده اخزر

 

 

 

کمیسیون بازرسی اتحادیه