بازدید رییس اتحادیه از مرکز آموزشی فنی مهندسی مبتکران

به مدیریت مهندس وحید مقداری

طی برگزاری اولین دوره از کلاس های پروگرامر سون پرون در محل اتحادیه با همکاری شرکت فنی مهندسی مبتکران اینبار رییس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران به منظور گسترش و ادامه کلاس ها از مرکز آموزشی مبتکران دیدن کردند.