مراسم افتتاحیه انجمن مربیان ومدرسین مراکز آموزشی وصنعتی شهر تهران در محل دانشگاه علمی کاربردی ابن سینا برگذارشد در این مراسم که نمایندگانی از سازمانهای  مختلف از جمله  سازمان فنی حرفه ای تهران  مسئول آموزش اتاق اصناف  ریاست بیمارستان ابن سینا ورئیس دانشگاه علمی کاربردی ابن سینا وهمچنین ریاست اتحادیه الکترونیک وحفاظتی تهران و نمایندگان مراکز علمی تهران حضور داشتند مسئولین انجمن اهداف وچشم انداز دراز مدت انجمن و

تبیین سرفصل و منابع مناسب برای آموزش تبیین روش های ارزشیابی آموزش و ساماندهی شاخه های تخصصی انجمن پرداختند همچنین در این مراسم تندیس انجمن به فعالین در حوزه آموزش  ومهارت اهدا شد.