احتراما، به پیوست تصویرنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ اتاق اصناف ایران در خصوص معرفی نرم افزار کاربردی (مالیات من ) و (کانال جامع آموزشی مالیاتی ) به همراه ضمائم پیوستی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.