)  فهرست مطالب آموزشی کلاس  صوتی وتصویری (
1- الکترونیک پایه (نیمه هادیها)
2-مدارات دیجیتال (گیت های منطقی)
3-اصول کار گیرنده های آنالوگ (ATV)
4-اصول کار نمایشگرهای (CRT)
5-اصول کار گیرنده های دیجیتال (DVB)
6-اصول کار گیرنده های جدید با نمایشگرهای مسطح (HDTV)و(UHDTV) و(SUHDTV)
7-اصول کار نمایشگرهای جدید واجزا ومتعلقات آن وشناخت معایب پنلهای LCDوLED
8-اصول کار نمایشگرهای پلاسما (PDP)
9-اصول کار نمایشگرهای جدید (OLED)و(QLED)
10-معرفی وشناخت انواع استاندارد های ارتباطی (HDMIوSPDIF ) ولوازم وپورت های موجوددر مین بردها
11-معرفی وآشنایی با انواع پاور برد های تلویزیونهای LCDوLED
12-تحلیل مدارات (POWER BOARD)بردهای پاور وعیب یابی وتعمیر انواع آن
13-معرفی وآشنایی با انواع(MAIN BOARD )مین برد ها وتجزیه وتحلیل مدارات وعیب یابی آن
14-معرفی وآشنایی با انواع مدارات مجتمع وآِ سی فلش(NAND (وحافظه (NVM)وغیره وپروتکل های مربوطه
15-اصول کار وآشنایی با تلویزیون های هوشمند (SMART TV)
16-اصول کار وآشنایی باسیستم هاوتجهیزات گیرنده های دریافت از ماهواره ها (DVB-S)
17-اصول کار وآشنایی با سیستم های نظارتی وحفاظتی(CCTV) آنالوگ ودیجیتال (IPTV) وتجهیزات جانبی
18-معرفی وآشنایی با سیستم های جدید خانه هوشمند (SMART HOME) وتجهیزات جانبی 
19-معرفی وآشنایی باسیستم های آنتن مرکزی آنالوگ (MATV)ودیجیتال (SMATV)
20-معرفی وآشنایی با انواع سیستم های برق اضطراری (UPS)