نرخهای جدید اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک والکترو تکنیک تهران در تاریخ 5/9/1386 به تصویب

کمیسیون محترم نظارت شهرستان تهران رسید.واز این تاریخ به بعد قابل اجرا میباشد.