نرخهای جدید اتحادیه صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک والکترو تکنیک تهران برای سال 1394به تصویب

اتاق اصناف تهران رسید.واز این تاریخ به بعد قابل اجرا میباشد.