شرایط اخذ پروانه
آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی
ماده یک: هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره ویا خریدمحل
باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه ودر خواست کتبی خود راتسلیم کند
ماده دو:اتحادیه موظف است در خواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره وتاریخ
در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن رابه متقاضی تسلیم نماید
ماده سه: شرایطومدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران . در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و
امور اجتماعی وپروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
2-ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی ویا عادی ویا مبایعه نامه ویا ارائه قراردادهای منعقده فی
مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دولتینهادهاشهرداری ها شرکت های تعاونی
مسکن وشرکتهای خاص صنفی تحت پوشش سازمانهای دولتی ونهادها
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارنگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئو لیت حقوقی ناشی
از آن
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ویا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی
یا پزشکی وهمچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت ودر مدت اعتبار آن وطبق بند 6 ماده
10 قانون نظام وظیفه وبندهای (ج) و(د) و(ی) ماده 50 آئین تامهاجرائی قانون مذبور.
تبصره: حداقل سن جهت خانم ها به منظور دریافت پروانه کسب 18 سال میباشد
4-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
5-ارائه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سوادخواندن ونوشتن(باستثنای
متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا باشد
6-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
7-ارائه پایان کار تجاری اداری ویا کارگاهی محل واحد صنفیویا کارگاهی محل واحد صنفی ویا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب
تبصره: برای دارندگان اجاره نامه های اسناد عادی هر گونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهر داری کفایت میکند.
8-ارائه کارت معاینه پزشکی وگاهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی میباشند
9-ارائه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده ویا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
10- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاقل خاص بر اساس آئین نامه مربوطه
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی وفنی نباشد حضور یک نفر شاغل دارنده
پروانه تخصصی وفنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است
11- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
12-عکس جدید 12 قطعه
13- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ ودر مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذر نامه